Category: Rozważania

Wybierz Dobro i daj mu życie w swoim ciele

Rozważanie na III Niedzielę zwykłą Czytanie: Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10; 1 Kor 12, 12-30; Łk 1, 1-4; 4, 14-21   Ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii, zdanie jakie wypowiedział Jezus, oznajmia wielki fakt w historii ludzkości, w historii jej zbawienia i oznacza wielką radość. I...

Uwierzyć faktom i dać im miejsce

Rozważanie na II Niedzielę Zwykłą Czytania: Iz 62, 1-5; 1 Kor 12, 4-11; J 2, 1-11   Jezus uczynił wiele cudów w drodze na krzyż, by dokonał się ostatni z cudów. Pomógł On wielu potrzebującym, nim dotarł na Golgotę. Jeden z cudów został dokonany...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na Święto Chrztu Pańskiego

1. W pierwszym czytaniu Jerozolima – a poprzez nią cała ludzkość – ma być pocieszana obietnicą, iż nadszedł czas zbawienia. Bóg zaczyna działać. Z jednej strony Bóg Zbawi­ciel przychodzi „z mocą” jako Ten, który „dzierży władzę”, z drugiej jednak strony przycho­dzi On jako troskliwy...

Woła Izajasz, przekonuje Paweł

Rozważanie na I Niedzielę zwykłą Czytania: Iz 40, 1-5. 9-11; Tt 2, 11-14; 3, 4-7; Łk 3, 15-16.21-22   Bóg wybierał proroków, by to oni w Jego Imieniu głosili Słowo do Ludu Wybranego. Czy Słowo, przekazywane przez proroków podlega erozji, czy treść przekazu tego...

Nie emocje, rozwaga a potem namysł

Rozważanie na Drugą Niedzielę po Narodzeniu Pańskim Czytania: Syr 24, 1-2. 8-12 ; Ef 1, 3-6. 15-18 ; J 1, 1-18   Prorok Syrach, o czym dowiadujemy się z pierwszego starotestamentowego czytania, oznajmia nam, że mądrość została stworzona na początku. Tak jak Słowo, Ono...

Po co jesteśmy na ziemi?

Cała prawda o stworzeniu świata i człowieka przez Boga należy do podstawowych prawd wiary katolickiej. Należy przyjąć, że Bóg jest Stwórcą wszystkiego, co istnieje, nieba i ziemi, istot niebieskich i ziemskich. Pierwsza nauka o stworzeniu człowieka i świata zawarta jest już na pierwszych kartach...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na święto Świętej Rodziny

1. Niezwykle poruszająca jest scena z pierwszego czytania, gdy Anna oddaje Bogu syna Sa­muela, o którego kiedyś prosiła i którego Bóg jej dał po długim oczekiwaniu spowodowanym bezpłodnością. Anna o wiele lepiej niż inne matki zdaje sobie sprawę, że zawdzięcza swe rodzicielstwo wyłącznie Bogu....

Nie bądźmy naiwni jak dzieci

Rozważanie na Niedzielę, Oktawa Narodzenia Pańskiego Czytania: 1 Sm 1, 20-22. 24-28 ; 1 J 3, 1-2. 21-24 ; Łk 2, 41-52   Treść niedzielnych czytań zawiera słowo dziecko, które wszystkie trzy łączy w jedną całość, choć nie mówią o tym samym. Pierwsze czytanie...